Bygga hus - alla stegen

Att bygga ett nytt hus är ett stort projekt och för den som aldrig har byggt tidigare kan det vara svårt att veta hur man ska börja. Här guidar vi dig genom alla stegen fram till ett färdigt hus. Häng med!

1. Var ska du bygga hus?

Var vill du bo? Vilket område?
Hur stort ska huset vara och hur ska huset se ut?
Hur mycket får det kosta? Gör en budget!

2. Köp av tomt

Kontrollera att tomten är korrekt avstyckad och har en egen fastighetsbeteckning.
Se till att det finns förhandsbesked om bygglov. Om inte, sök detta innan köp.
Be om hjälp av din bank eller mäklare så att du blir lagfaren ägare till tomten.
Finns det en detaljplan för tomten som kan begränsa husets utformning?

3. Välj hustillverkare

Jämför inte äpplen med päron! Studera husens tekniska konstruktion och vad denna har för inverkan nu och i framtiden.
Utifrån förhandsbeskedet vet du vilka typer av hus som får byggas på din tomt.
Välj en hustillverkare som har stabil ekonomi, gott rykte och nöjda kunder!
Ett Villa Varm ger mest hus för pengarna så vi hoppas att få förtroendet att leverera just ditt hus!

4. Planlösning och exteriör

Tre delar styr husets utformning: tomtendetaljplanenoch dina egna tankar och idéer. Eftersom vi jobbar med kundanpassade hus är vi flexibla med olika lösningar. Hör gärna av dig till oss om du behöver hjälp!

5. Bygglovshandlingar och bygglov

När du tillsammans med din hustillverkare designat planlösning och exteriör ska bygglov sökas. Sök bygglovet så fort som möjligt eftersom handläggningstiden oftast är längre än vad kommunen anger. Det är i princip omöjligt att göra en tipsplan för byggstarten innan bygglovet har beviljats.

För bygglovet krävs en hel del dokumentation. Vi på Villa Varm har stor erfarenhet av att dokumentera ett husbygge. Vi gör den dokumentation du behöver. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar men det är du själv som sköter kontakten med ditt lokala byggservicekontor.

I dokumentationen ingår:

Plan- och fasadritningar samt situationsplan.
Teknisk beskrivning
Ansökningshandlingar
Energiberäkning
Tänk på att mindre ändringar går att göra efter beviljat bygglov.

6. Kontrakt och kontraktsgenomgång

När bygglov är beviljat upprättas ett köpekontrakt mellan dig och oss. Detta dokument är oerhört viktigt och definierar vad som omfattas av Villa Varms åtagande men även ditt åtagande i vår gemensamma överenskommelse.

För att kvalitetssäkra vårt åtagande gör vi dels en intern kontraktsgenomgång och dels en kontraktsgenomgång med dig som kund före signering av kontrakten. Den interna kontraktsgenomgången gör vi för att verifiera att vi och våra underleverantörer klarar av att genomföra projektet på utsatt tid.

Normal leveranstid ligger på mellan 3-6 månader beroende på orderläge/säsong.

7. Betalningsplan

Villa Varm, till skillnad från många andra, kräver inte handpenning av kunden innan leverans sker. Istället utfärdas av kundens bank en bankgaranti, även kallad spärrförbindelse, till Villa Varm.

  • Första leveransbetalningen, betalas efter det att huset stomrests. Betalningstid 10 dagar. I normalfallet handlar det om 50% av kontraktssumman.
  • Andra leveransbetalningen, betalas 30 dagar efter stomresningen då en stor del av husleveransen är genomförd. Beloppet är 30% av kontraktssumman.
  • Tredje leveransbetalningen, betalas efter 60 dagar och är 15 % av kontraktssumman.
  • Slutbetalningen, betalas efter det att den kvalitetsansvarige besiktigat huset alternativt när allt material är levererat och kontrollerat, dock senast 6 månader efter stomresning.
    Betalning till de externa entreprenörerna sker i allmänhet löpande under processen.

 

8. Byggprocessen

Projektering
Här dokumenteras och förbereds hela husprojektet i detalj.

Dokumentation
Vi skickar all dokumentation och underlag som du behöver för upphandling av grund, VVS-installation, elinstallation och snickeriarbeten mm.

Upphandling av entreprenader
Du ska nu utse vem som ska göra de olika entreprenaderna. Ett gott råd är att göra detta via ett anbudsförfarande. Våra underlag är kompletta för detta ändamål och gör det enkelt för dig att värdera anbuden och välja leverantör. Se till att skaffa referenser på den entreprenör du väljer!

Markarbeten färdigställs
Markarbetena görs för att förbereda för grundläggningen. Avtäckning och uppfyllning eller urgrävning. Om det är berg krävs sprängning och vid extrema markförhållanden krävs pålning. Grävning för vatten och avlopp. Borrning för ev.bergvärme eller vattenbrunn. Slingor för ev. jordvärme grävs ned. Infart eller väg till byggplatsen samt elanslutning.

Husgrunden färdigställs
Grundläggning är att gjuta själva grundplattan. Dränering, isolering och armering. VVS-entreprenören lägger ner vatten och avlopp innan gjutningen. Vanligtvis gjuts inte elledningar i plattan.

Huset levereras och monteras
Den första leveransen kommer oftast på två långtradarekipage utrustade med kran för smidig lossning intill byggplatsen. Våra montörer anländer och vi monterar omgående huset under tak och du kan börja låsa om huset.

Färdigställande av huset
Under byggtiden levereras sedan löpande de snickerier, byggkomponenter, material och utrustning som ingår i vår specificerade leveransomfattning. På så sätt slipper du arbete, kostnader och risker med att lagerhålla material och komponenter innan de behövs. Under färdigställandetiden är du eller ditt ombud (ev. någon av de inblandade entreprenörerna) projektledare och samordnar när snickare, elektriker, rörmokare, målare ska göra sina installationer och arbeten. Kom ihåg att vi har tydliga och väl utarbetade monteringsanvisningar och ritningar. Du har naturligtvis direktkontakt med oss på fabriken för tips och goda råd under färdigställandet.

Målning och ytskikt
När huset är färdigställt avseende snickeri-, el- och VVS-arbeten kan du själv eller någon målare slutföra med tapetsering, måleriarbeten och plattsättningar.

9. Besiktning

Tillsammans med dig och våra montörer görs en besiktning på plats av det stomresta huset efter utfört arbete enl. omfattningen av stomresningen. När huset slutligen är färdigt för inflyttning ska det besiktigas. Detta utförs vanligtvis av den kontrollansvarige som utsetts vid bygganmälan och omfattar alla entreprenörers installationer och arbeten. När alla anmärkningar är åtgärdade utfärdas ett slutbevis och huset är inflyttningsklart!

Stomresning av Villa Varm

Huskatalog

Vill du ha vår katalog postad hem till dig? Mejla din adress till helena@www.villavarm.se

Här hittar du våra kataloger i pdf-format om du hellre vill läsa dem direkt på webben.