Bygga hus - alla stegen

Att bygga ett nytt hus är ett stort projekt och för den som aldrig har byggt tidigare kan det vara svårt att veta hur man ska börja. Här guidar vi dig genom alla stegen fram till ett färdigt hus. Häng med!

1. Var ska du bygga hus?

Var vill du bo? Vilket område?
Hur stort ska huset vara och hur ska huset se ut?
Hur mycket får det kosta? Gör en budget!

2. Köp av tomt

Kontrollera att tomten är korrekt avstyckad och har en egen fastighetsbeteckning.
Se till att det finns förhandsbesked om bygglov. Om inte, sök detta innan köp. Alternativt att det finns angivet i kontraktet att köpet går tillbaka om man inte får bygga på marken.
Be om hjälp av din bank eller mäklare så att du blir lagfaren ägare till tomten.
Finns det en detaljplan för tomten som kan begränsa husets utformning?

3. Välj din bästa hustillverkare

Våra kunder är engagerade, ställer höga krav och vill påverka sitt husbygge. Något som de kan göra då de bygger ett stomrest hus med oss. 
Vår energisnåla konstruktion håller uppvärmningskostnaderna nere på en låg nivå. Vi är en slimmad organisation med snabba kontaktvägar. Vi tror på en nära kundrelation, hos oss är du inget ordernummer! 

4. Planlösning och exteriör

Utifrån förhandsbeskedet vet du vilka typer av hus som får byggas på din tomt. Det är tre delar styr husets utformning: tomten, detaljplanen och dina egna tankar och idéer. Alla hus som vi bygger är unika och vi har aldrig byggt två likadana hus. Vårt byggsystem gör att man enkelt kan göra ändringar utan att det kostar något extra. 

5. Bygglovshandlingar och bygglov

När du kommit fram till hur ditt hus ska se ut, hjälper vi till med ritningar och handlingar till bygglovet. Själva kontakten med kommunen sköter du själv. Det är svårt att göra en tidsplan för byggstarten innan bygglovet har gått igenom. Sök därför bygglovet så fort som möjligt, eftersom handläggningstiden oftast är längre än vad kommunen anger. Tänk också på att mindre ändringar går att göra efter ett beviljat bygglov. 
Bygglovshandlingarna ingår i vår husleverans, men vi tar en pant på 20.000 kr som sedan dras av då du beställer huset från oss.

För bygglovet krävs en hel del dokumentation. Vi har en lång erfarenhet att dokumentera ett husbygge, här ser du vilken dokumentation som ingår:

Plan- och fasadritningar samt situationsplan.
Teknisk beskrivning
Ansökningshandlingar
Energiberäkning

6. Köpekontrakt och genomgångar

När bygglovet är beviljat upprättas ett köpekontrakt mellan dig och oss. Detta dokument är oerhört viktigt och beskriver vad som omfattas av vårt åtagande men även din uppgift i vår gemensamma överenskommelse.

För att kvalitetssäkra vårt åtagande gör vi två kontraktsgenomgångar, en intern och en med dig som kund före signeringen av kontrakten. Den interna genomgången gör vi för att verifiera att vi och våra underleverantörer klarar av att genomföra projektet på utsatt tid.

Normal leveranstid ligger på mellan 3-6 månader beroende på orderläge/säsong.

7. Vår betalningsplan

Vi kräver ingen handpenning av dig som kund innan leveransen sker, till skillnad från många andra husleverantörer. Istället utfärdas en bankgaranti, eller en så  kallad spärrförbindelse, mellan kunden och oss. 
Betalningstakten på de fyra fakturorna speglar i stort arbetet/leveranserna från oss.
Så här är fakturorna uppdelade:

  • Första leveransbetalningen, betalas efter det att huset stomrests. Betalningstid 10 dagar. Beloppet är 50% av kontraktssumman.
  • Andra leveransbetalningen, betalas 30 dagar efter stomresningen då en stor del av husleveransen är genomförd. Beloppet är 30% av kontraktssumman.
  • Tredje leveransbetalningen, betalas efter 60 dagar och är 15 % av kontraktssumman.
  • Slutbetalningen, betalas efter det att den kvalitetsansvarige besiktigat huset alternativt när allt material är levererat och kontrollerat, dock senast 6 månader efter stomresning.
    Betalning till de externa entreprenörerna sker i allmänhet löpande under processen.

8. Byggprocessen

Projektering
Här dokumenteras och förbereds hela husprojektet i detalj.

Dokumentation
Vi skickar all dokumentation och underlag som du behöver för upphandling av grund, VVS-installation, elinstallation och snickeriarbeten mm.

Upphandling av entreprenader
Du ska nu utse vem som ska göra de olika entreprenaderna. Ett gott råd är att göra detta via ett anbudsförfarande. Våra underlag är kompletta för detta ändamål och gör det enkelt för dig att värdera anbuden och välja leverantör. Se till att skaffa referenser på den entreprenör du väljer!

Markarbeten färdigställs
Markarbetena görs för att förbereda för grundläggningen. Avtäckning och uppfyllning eller urgrävning. Om det är berg krävs sprängning och vid extrema markförhållanden krävs pålning. Grävning för vatten och avlopp. Borrning för ev.bergvärme eller vattenbrunn. Slingor för ev. jordvärme grävs ned. Infart eller väg till byggplatsen samt elanslutning.

Husgrunden färdigställs
Grundläggning är att gjuta själva grundplattan. Dränering, isolering och armering. VVS-entreprenören lägger ner vatten och avlopp innan gjutningen. Vanligtvis gjuts inte elledningar i plattan.

Huset levereras och monteras
Den första leveransen kommer oftast på två långtradarekipage utrustade med kran för smidig lossning intill byggplatsen. Våra montörer anländer och vi monterar omgående huset under tak och du kan börja låsa om huset.

Färdigställande av huset
Under byggtiden levereras sedan löpande de snickerier, byggkomponenter, material och utrustning som ingår i vår specificerade leveransomfattning. På så sätt slipper du arbete, kostnader och risker med att lagerhålla material och komponenter innan de behövs. Under färdigställandetiden är du eller ditt ombud (ev. någon av de inblandade entreprenörerna) projektledare och samordnar när snickare, elektriker, rörmokare, målare ska göra sina installationer och arbeten. Kom ihåg att vi har tydliga och väl utarbetade monteringsanvisningar och ritningar. Du har naturligtvis direktkontakt med oss på fabriken för tips och goda råd under färdigställandet.

Målning och ytskikt
När huset är färdigställt avseende snickeri-, el- och VVS-arbeten kan du själv eller någon målare slutföra med tapetsering, måleriarbeten och plattsättningar.

9. Besiktning av det stomresta huset

Våra montörer gör en besiktning på plats tillsammans med dig av det stomresta huset. Denna besiktnings görs under sista monteringsdagen innan montörerna lämnar över huset till dig som kund.

När huset sedan är helt färdigbyggt, görs en slutbesiktning. Denna utförs vanligtvis av den kontrollansvarige som utsetts vid bygganmälan och omfattar alla entreprenörers installationer och arbeten. När alla anmärkningar är åtgärdade utfärdas ett slutbevis och huset är inflyttningsklart!

Stomresning av Villa Varm

Huskatalog

Vill du ha vår katalog postad hem till dig? Mejla din adress till helena@villavarm.se

Här hittar du våra kataloger i pdf-format om du hellre vill läsa dem direkt på webben.