Lågenergihus

Att bygga energisnåla hus talas det mycket om idag. Klimatförändringarna och stigande elpriser gör att intresset ökar ännu mer. Begreppet lågenergihus är ett samlingsnamn som används sedan länge. Det syftar på byggnader som använder mindre mängd energi än vad byggnormen kräver. De höga elpriserna och klimatfrågan har gjort att intresset för lågenergihus ökat. Dessutom gör de nya kraven från Boverket att man idag måste bygga energisnålt

Olika typer av lågenergihus

Passivhus

I ett passivhus fokuserar man på att minimera värmeförlusterna genom ett tätt klimatskal och en energieffektiv ventilation. Vid extrem kyla eller om man vill ha varmare inomhus brukar passivhusen ha ett värmebatteri som värmer tilluften.

Nollenergihus

Ett nollenergihus uppfyller kraven för passivhus men använder dessutom inte mer energi under året än vad den själv tillför. Det kan vara el från solceller eller värme som levereras till ett annat hus eller till fjärrvärmenätet.

Plusenergihus

Huset byggs som ett passivhus men tanken med huset är att det ska producera mer energi än det förbrukar. Teknik som kan användas är solfångare, vind- eller vattenkraft. I pressen har det skrivits mycket om Villa Åkarp – Sveriges första plusenergihus.

Minienergihus

Ett minienergihus byggs med något lägre krav än passivhus. Detta gör att man är friare i den arkitektoniska formgivningen och kan göra tex vinkelhus med utstickande delar.

Forum för Energieffektiva Byggnader FEBY har tagit fram en kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus.

Projektering av lågenergihus

1. Minimera värmebehovet

Först lägger man grunden till ett energisnålt byggande genom att minimera värmebehovet men även behovet av komfortkyla. Detta görs genom att man bygger ett välisolerat tätt klimatskal med god ventilation. Passformen under monteringen är en viktig parameter då detta påverkar hur tätt huset blir. Även planlösningens utformning, val av fönster och hur huset placeras på tomten påverkar energibehovet.

2. Minimera elbehovet

Genom att välja energieffektiva hushållsapparater och lågenergilampor minimeras elbehovet i huset.

3. Nyttja solen

Solenergin nyttjas dels genom hur huset placeras på tomten, fönsterplacering och genom solfångare på taket.

4. Visa energiförbrukningen

Ett minienergihus byggs med något lägre krav än passivhus. Detta gör att man är friare i den arkitektoniska formgivningen och kan göra tex vinkelhus med utstickande delar.

Forum för Energieffektiva Byggnader FEBY har tagit fram en kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus.

 

Kyotopyramiden används vid projektering av lågenergihus. Det är en internationellt erkänd modell för energieffektiva byggnadskonstruktioner och har utvecklats i enlighet med Kyotoprotokollets målsättningar. Man börjar längs ner i botten och går uppåt mot toppen