Villa Varms välisolerade väggar och tak

Villa Varms konstruktion är välbeprövad, vi har haft den som standard i alla våra lågenergihus sedan 1984. Bygger du hus med oss behöver du inte beställa extraisolering – alla våra hus byggs med den tjocka väggen som standard. 

Tillsammans med 50 cm isolering i tak, är Villa Varm ett av Sveriges varmaste hus.

Hemligheten i den välisolerade väggen

Här ser du vårt unika utförande. Hemligheten i väggkonstruktionen ligger i vår mönsterskyddade väggregel. Denna gör det möjligt att isolera hela 34 cm till nästan samma kostnad som ett normalisolerat hus. Väggtjockleken uppgår till över 40 cm, beroende på vilken panel som väljs varierar tjockleken, som mest är den 44 cm.
Isoleringen består av tre lager, totalt 34 cm. Tillsammans med 50 cm isolering i tak är Villa Varm ett av Sveriges varmaste hus.

U-värdet på vår vägg är 0,125. Regeln består av en inre bärande regel samt en yttre spikregel. Mellan dessa läggs cellplastisolering som slutligen binds samman med spikbleck.

Fördelarna med Villa Varms väggregel är många:

  • Få köldbryggor
  • Materialeffektiv och prisvärd
  • Låg vikt
  • Stor väggtjocklek innebär blygsamma kostnadsökningar jämfört med andra typer av regelkonstruktioner.

Takisoleringen

Villa Varms takisolering består av 50 cm lösull. Arbetet med att installera lösullen görs av personal från isoleringsföretaget, detta ingår i vår leverans.

Takets u-värde är 0,081. Lösullen täcker i princip alla ventilationskanaler, vilket gör att man slipper isolera dem separat.

Husets täthet

En annan viktig del då man bygger energisnålt är att få huset så lufttätt som möjligt. Arbetet med detta delas upp i tre olika delar; tillverkningen i vår husfabrik, stomresningen och färdigställandet på byggplatsen.

Vi har en stor noggrannhet under tillverkningen t ex skarvar, anslutningar och karmar. Under stomresningen har vi en mycket god passform på montaget. På byggplatsen fortsätter arbetet med tätheten i tak och övriga genomföringar.

För den som vill testa tätheten på sitt hus, kan man själv anlita ett provtryckningsföretag. Vi har kunder som gjort detta och resultaten har hamnat i nivå med passivhusens värden, vilket är mycket bra.

U-värde

För att spara energi i ett hus är det viktigt att så lite värme som möjligt kan läcka ut genom klimatskalet. Genom att isolera ordentligt minskas risken att värme förloras.

U-värdet anger hur väl en vägg eller ett fönster förhindrar att värme släpps ut från en byggnad. Med andra ord hur bra en del i byggnaden isolerar mot värmeförluster. Ju lägre U-värdet är desto bättre.
U-värdet mäts i Watt per kvadratmeter och grad. En vägg med ett U-värde på 1,0 innebär att den förlorar 1,0 Watt per m2 vid en grads temperaturskillnad.

Um värde

Ett um värde är ett medelvärde på husets totala U-värde. För att ta fram detta värde krävs en specifik beräkning. Man tar hänsyn till storlek och antal på fönster och dörrar, husets storlek och utformning. Värdet blir alltså unikt för just den byggnaden och kan alltså varierar från hus till hus.

Ha ett helhetstänkande!

Vi tycker att man ska ha ett helhetstänkande då man bygger energisnålt. Att kanske bara stirra sig blind på U-värdet hos en enskild byggnadskomponent leder inte till ett energismart hus! Vi ser istället till helheten och bygger hus där alla delar är präglade av energisnålt tänkande.

Kom ihåg att även god passform och noggrann montering är en viktig del för ett bra slutresultat.