Passivhus

Vi läser mer och mer om passivhus. Den som myntade begreppet var Dr Wolfgang Feist som byggde Tysklands första passivhus. I ett passivhus fokuserar man på att minimera värmeförlusterna genom klimatskal och ventilation.
Husen byggs med ett lufttätt och extremt välisolerat ytterskal samt en mekanisk ventilation med en effektiv värmeåtervinning. 

Passivhus i Sverige

I Sverige finns det två olika begrepp som beskriver ett passivhus. IG Passivhus är ett företag som jobbar med bland annat utbildningar och certifieringar av byggkomponenter, de går efter den tyska standarden när det gäller energiförbrukning.

FEBY (Forum för Energieffektivt Byggande) är den andra, det är en icke vinstbringande organisation vars syfte är att driva och stimulera till energisnålt byggande. Arbetet startade 2008 och man har bland annat översatt den tyska passivhusstandarden till en svensk motsvarighet, detta med tanke på våra byggnormer och kallare klimat i Sverige.

2018 lanserades FEBY 18, ett system som ska underlätta för byggherrar att energiklassa sina hus. 

FEBY 18 energiklassning

De tre olika klasserna är FEBY Guld, Silver och Brons. Förenklat kan man säga att Brons motsvarar Boverkets krav på nybyggda hus idag och Guld är något bättre än standarden för hus som byggs efter passivhusstandarden. 

Klassningen är egentligen en certifiering där man först gör beräkningar på husets konstruktion, form och yta.
Resultatet mynnar sedan ut i någon av FEBYs tre valörer. Innan huset är färdigbyggt görs dessutom en trycktestning av huset. Tätheten måste då vara lägre än 0,3 l/s m²

När alla verifieringar är klara certifieras huset. Här hittar du en beskrivning på syftet med FEBY 18 olika klassningar.
Vill du fördjupa dig i kravspecifikationen för FEBY läser du mer här.

Bygger Villa Varm passivhus?

FEBY har tittat på vår konstruktion och gjort beräkningar. Dessa beräkningar visade att med vår vägg kan man bygga ett passivhus. Vi har också FTX-ventilation som standard, något som är en viktig del i ett energisnålt byggande.

Men ett passivhus påverkas också av andra delar, t ex huskroppens form och mängden fönster i olika väderstreck.
I energisammanhang pratar man om ”omslutande area” på själva ytterväggen, den bör vara så liten som möjligt. Detta gör att ur energisynpunkt bör ett hus ha en rak form, med så få utstickande delar och helst i två plan för att få ut ytan.
Mängden fönster, den s.k. glasarean har också vissa begränsningar och man brukar säga att glasarean inte ska överstiga 15 %. Fönsterna bör också placeras på rätt sätt, där en övervikt ligger mot söder.

Våra kunder tilltalas av vårt energi- och kvalitetstänkt. De känner sig nöjda med att bygga efter vår standard och har egentligen inget större intresse att certifiera eller energimärka sitt hus. Dessutom vill de själva kunna påverka hur huset ska se ut och t ex inte vara bunden till en viss form eller antalet fönster. Energiberäkningar som görs på alla våra hus visar goda resultat och de flesta av våra hus hamnar i energiklass A, vilket är samma som passivhus.
Detta gör att vi inte aktivt marknadsför Villa Varm som ett passivhus och heller inte bekostar vår husleverans med olika certifieringar eller märkningar. 

 

Energisnåla lösningar 

Det är inte bara mängden isolering eller husets form som gör det energismart. Tänker man tillbaka på hur man utformade hallen i gamla hus, var det vanligt att man hade en kallfarstu innan man kom in i själva huset. Idag på 2000-talet har den lösningen åter kommit till heders. Genom att bygga en sluss, skapas ett vindfång som hindrar att onödig värme läcker ut då man öppnar ytterdörren.

Entresluss passivhus

Här är ett exempel på en modern typ av ”kallfarstu” eller entrésluss som vi byggt i ett av våra hus.

Delar av den här informationen är hämtad från boken ”Energismarta småhus” av Holger Gross samt från Hans Eek, FEBY.

Tumregler för passivhus

För bygga sitt energisnåla hus finns det några bra tumregler att gå efter:

Isolering

Mängden isolering påverkar givetvis energiförbrukningen. Golvet/grunden bör ha 30 cm isolering, väggen 40 cm och taket 50 cm.

Fönster och dörrar med lågt U-värde

Fönstren ska ha U-värde på 0,9 eller lägre. Ytterdörrar bör ha ett U-värde på 0,6. I ett nybyggt hus står ca 35 % av värmeförlusterna från traditionella fönster. För att minska energiförlusterna bör fönsterarean ligga på 15 % av golvarean. Om huset byggs i den norra delen av Sverige bör man minska fönsterarean till ca 14%.

Effektiv ventilation

En viktig del i ett energisnålt hus är en sk FTX-ventilation , en mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning. Aggregatet bör ha en verkningsgrad på 85 %. Genom att justera in luftflödena korrekt och underhålla ventilationsaggregatet bibehålls verkningsgraden över tiden. Vid extrem kyla eller om man vill ha varmare inomhus brukar passivhusen ha ett värmebatteri som värmer tilluften. Det är dock inget krav att använda tilluftssystemet som värmebärare.

Provtyckning av huset

Ett tätt hus är ett energisnålt hus. Genom att göra en provtryckning av huset under byggtiden gör att man kan täta och förbättra innan huset är klart. Värdet på en provtryckning av ett hus ska ligga under 0,30 l/s m2