Värme och ventilation

När du bygger med oss är du inte bunden till en viss värmekälla, utan väljer det som passar dig. Många husleverantörer skickar med en kombinerad ventilations- och värmelösning s.k. frånluftsvärmepump. Benämningen ”värmepump” låter för många som en bra lösning – tyvärr är verkligheten en annan.

Ta del av vårt resonemang innan du väljer värme och ventilation till ditt nya hus!

Husets klimat

Klimatet i huset delar vi upp i tre delar; värmekälla, värmespridning och ventilation.

Värmekälla

Värmekällan är den utrustning som värmer upp huset och tappvarmvatten (varmvatten till dusch och bad). Källan kan vara el, ved, värmepumpar för jord-, luft eller bergvärme, pellets, solfångare, olja eller fjärrvärme. Eftersom Villa Varm är välisolerade hus behöver du inte satsa på det dyraste och mest avancerade värmesystemet för att få både god komfort, ekonomi och ett minimum av underhåll. Om du i framtiden önskar att byta värmekälla är det enkelt, eftersom värmekällan inte är integrerad i ventilationen.

Ventilation

Ventilationen förser huset med frisk luft samt ventilerar bort den fukt som normalt bildas. För att få ett bra inomhusklimat och god värmeekonomi krävs en värmeåtervinning. Enervent är ett FTX-system (mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeväxlare) som ingår i vår husleverans. Eftersom den fräscha ventilationsluften är uppvärmd får man inget kalldrag från taket och därmed ett mycket bra inomhusklimat.

Värmespridning

Värmespridningen i ett hus kan göras på olika sätt t ex slingor i golvet, radiatorer eller luftburen värme. Vi rekommenderar vattenburen golvvärme, vilket ju de allra flesta också väljer. Det är skönt med varma golv. Vi människor mår allra bäst om temperaturen är ett par grader högre vid fötterna än kring huvudet. Så blir det med golvvärme. Golvvärme kräver ett mycket välisolerat hus för att bli optimal.

Husets klimat delar man in i tre delar; värmekälla, värmespridning och ventilation.
 

FTX-ventilation – en förutsättning för ett energisnålt hus

Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Det är ett mekaniskt system som vi rekommenderar eftersom det erbjuder en förstklassig ventilation med god värmeekonomi samt låga underhållskostnader.
Ända sedan mitten av 80-talet har vi haft det som standard i alla våra hus.

Huset utrustas med ett kanalsystem som sköter uppvärmd tilluft och ett annat som sköter frånluft under kontrollerade förhållanden.
Detta sammanlänkas i en värmeväxlare som sköter värmeåtervinningen. Fördelen ligger främst i att den tillförda friskluften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen, som mest skiljer det bara 5-7 grader. Man får därigenom en mycket bra luftväxling och hög komfort då risken för kallras är minimal.

 

Hög verkningsgrad

Verkningsgraden på värmeåtervinningen uppgår till 65-90 % och ger en bra driftsekonomi. FTX-ventilation kräver separata kanaler men få rörliga delar, vilket ger låga service- och underhållskostnader och pengar tillbaka till dig. Ventilationens grundprincip är att tillföra frisk luft till vardagsrum- och sovrummen och föra ut den använda luften via köket och våtutrymmena.

Principskiss på hur ventilationskanalerna och luften sprids i ett hus med FTX-ventilation. Den blå kanalen förser huset men fräsch luft, s.k tillluft. De röda kanalerna transporterar bort från-luften, fuktig luft från kök,m tvätt och badrum.
Bild från Enervent.

 

Ventilation och värmekälla – välj hur du vill!

En annan viktig fördel är att ventilationen är separerad från uppvärmningen vilket innebär att du fritt kan välja värmekälla, nu och i framtiden. Investeringskostnaden för vår rekommenderade lösning med separat värmekälla och FTX-ventilation är ungefär likvärdig med systemet med frånluftsvärmepump. Fördelarna handlar om värmekomfort, underhållskostnad och valfrihet avseende värmekälla. En annan viktig fördel är att ventilationen är separerad från värmekällan, vilket gör att man fritt kan välja värmekälla till sitt hus.

Eftersom ventilationen är separerad från uppvärmningen väljer du därför fritt vilken värmekälla du vill ha i ditt hus.

 

 

Frånluftsvärmepump – en billig och dålig lösning.

Frånluftsvärmepumpen är kanske den vanligaste ventilationslösningen bland hustillverkarna. Förklaringen till att många husleverantörer väljer att leverera en frånluftsvärmepump är enkel – det är en billig lösning! Kunden får både ventilation och värmekälla i samma aggregat och benämningen ”värmepump” låter för många som en bra lösning – tyvärr är verkligheten en annan.

Frånluftsvärmepumpar förväxlas ibland med jord- och bergvärmepumpar som hämtar energin utanför huset medan en frånluftsvärmepump nyttjar eluppvärmning och den uppvärmda rumsluften som värmekälla.

Frånluftsvärmepumpen tar, precis som FTX, tillvara på värmen i den luft som genom ventilationen lämnar huset. Den tillvaratagna värmen tillförs varmvattnet och golvvärmen istället för i tilluften som i FTX.

Hål i väggen

Men samma mängd luft som lämnar huset – måste tillföras på något sätt. Detta löses genom att borra hål i väggarna för friskluftsventiler. Problemet med detta är att mycket kall luft släpps in i huset på ett antal ställen, delvis okontrollerat. Vintertid innebär detta problem med s k kallras. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft, uppstår ett drag då den kalla luften sjunker ner mot golvet. Detta drag kallas för kallras. Problemet förvärras av att de flesta väljer golvvärme som värmespridning och tar bort radiatorerna som till viss del tidigare avhjälpt kallrasproblemet. Golvvärme har normalt mycket låga yteffekter, i praktiken uppgår de till ynka 30 watt per kvadratmeter. Detta innebär att den kalla inrusande luften tar lång tid att värma upp.

Sämre inomhusklimat

Slutsatsen är att komforten i huset blir lidande och att man kompenserar detta med att dra på med mer värme eller stänga ventilerna, vilket inte är bra för vare sig ekonomi eller komfort. Prismässigt är därför frånluftsvärmepumpen både dyr och billig. Enklare och billigare installation medan själva pumpen är avancerad och kostar en hel del pengar. Räkna med högre service- och underhållskostnader. Investeringskostnaden för Villa Varms rekommenderade lösning med separat värmekälla och balanserad ventilation är ungefär likvärdig med systemet med frånluftsvärmepump.

Bunden till samma värmekälla

En stor nackdel med frånluftsvärmepump är att ventilation och värmekälla inte är separerade. Det innebär att man är bunden till samma värmekälla och kan därför inte lika enkelt byta ut den. Om du väljer att installera en frånluftsvärmepump i ditt hus, utgår vår ventilationsleverans eftersom frånluftsvärmepumpen har en inbyggd ventilationsfunktion. Motsvarande prisavdrag sker.

Stora energiförluster i ventilationen

Diagrammet nedan visar den mängd energi som krävs för att värma uteluften till rumstemperatur. De högre värdena är för hus med frånluftsvärmepump och de lägre för hus med FTX-system.

Energiförluster ventilation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förluster för ventilation i figur 4 visar den energin som behövs för att värma upp ventilationsluften för huset. Det är alltså den energi som behövs för att värma uteluften till rumstemperatur. De lägre värdena är för hus med FTX och de högre för hus med frånluftsvärmepump.
Bild: Energimyndigheten, hämtad från Marknadsöversikten ”Energieffektiva småhus”

Frånluftsvärmepumpen är en billig och dålig ventilation.