GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den nya lagen ger dig som kund ett starkare skydd och säkerställer att personuppgifter endast hanteras när det finns giltiga och nödvändiga skäl för detta.

Villa Varm AB vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi har därför säkerställt att personuppgifter endast samlas in och behandlas där det finns giltiga och nödvändiga skäl för detta

Villa Varm AB (556176-6915) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta oss på 0911-20 20 25 eller info@villavarm.se

Vilka personuppgifter Villa Varm samlar in och behandlar
En personuppgift är varje uppgift som kan knytas till en identifierbar fysisk person exempelvis namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer etc. Uppgifter knutna till en juridisk person inte är att betrakta som en personuppgift.

Följande personuppgifter kan Villa Varm komma att spara rörande dig som kund

Namn på kunden
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer
Adress
Byggplatsadress
Fastighetsbeteckning
Val av produktgrupper avseende e-post marknadsföring
Korrespondens, ex order, offerter,
IP adress

Olika typer av behandling av personuppgifter
Det finns flera anledningar till varför vi behöver behandla dina personuppgifter. Nedan följer de huvudsakliga syftena:

För att kunna hantera kundens beställning/köp
För att kunna hantera och administrera kundens användarkonto
För att kunna ge kunden en personligt anpassad upplevelse av företagets produkter och tjänster
För att kunna marknadsföra företagets produkter och tjänster
För att kunna hantera kundtjänstärenden
För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Laglig grund för behandling av personuppgifter
Villa Varm AB samlar bara in personuppgifter när det finns laglig grund för detta. Följande fyra lagliga grunder finns för att ett företag ska få samla in och behandla personuppgifter:

Behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
Behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal
Företaget, eller tredje part, har berättigade intressen av att behandla uppgifterna som väger tyngre än kundens intresse av skydd för sina personuppgifter, s.k. intresseavvägning.
Kunden har lämnat ett giltigt samtycke till behandlingen.

Samma personuppgift kan samlas in och behandlas med stöd av flera olika lagliga grunder.
Utgångspunkten är att Villa Varm AB samlar in och behandlar personuppgifter för att fullgöra avtalet med dig som kund.
Därutöver samlar Villa Varm AB även in och behandlar personuppgifter för att kunna ge dig så bra erbjudanden som möjligt, exempelvis genom riktad marknadsföring och genom analys av bl.a. personuppgifter ständigt förbättra vårt erbjudande till dig. Dessa behandlingar gör vi med hänvisning till intresseavvägning. Vi vill även göra din upplevelse så enkelt och bra som möjligt vid beställningar. Vi kan därför anpassa exempelvis beställningsrutiner utefter din personliga profil. Även detta gör vid med hänvisning till intresseavvägning.
Vi hanterar inga s.k. känsliga personuppgifter med hänvisning till intresseavvägning.
I vissa fall är vi tvingade genom rättslig förpliktelse att spara en personuppgift, exempelvis med hänvisning till bokföringslagen.

Vilka rättigheter du som kund har
Du har bland annat följande rättigheter med avseende på insamling och behandling av personuppgifter:

Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag över
den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en
kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rättelse av dina personuppgifter. Om du upptäcker att en personuppgift som vi har registrerat är felaktig eller ofullständig ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt. Vi kommer att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi har registrerat.

Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter,
exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. I vissa fall kan en intresseavvägning göra att vi inte kan radera en viss personuppgifter. Som exempel måste vi grundläggande personuppgifter, exempelvis kontaktuppgifter, om du är behörig beställare för ett företag. Vi kan annars inte säkerställa att personer med rätt behörigheter gör beställningar för å kundens vägnar.
Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Exempelvis kan du begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföring.

Lämna ut personuppgifter till tredje part
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.
Vi kan dock komma att behöva dela med oss av personuppgifter till andra företag inom ramen för vår verksamhet och för de behandlingar som vi har beskrivit ovan. Exempel på företag som kan få ta del av personuppgifter är bolag som sköter bolagets it-drift, företag som utvecklar och underhåller bolagets affärssystem, kreditupplysningsföretag, underleverantörer för direktleverans till kunder etc. Ingen av dessa bolag har rätt att behandla personuppgifter på andra sätt än vad Villa Varm AB instruerar dem att göra.

Hur länge sparas dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov utifrån de ändamål som de samlades in för. Om du aktivt ber att få avsluta ditt kundkonto hos oss kommer dina personuppgifter att raderas. I vissa fall kan uppgifter komma att behöva sparas under en längre tid, exempelvis för att uppfylla lagkrav.

Begränsad åtkomst till personuppgifter
Villa Varm AB vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi har därför säkerställt att personuppgifter endast samlas in och behandlas där det finns giltiga och nödvändiga skäl för detta.. Vidare har vi säkerställt att endast personer med rätt behörighet kommer åt dina personuppgifter, exempelvis genom behörighetsstyrning.

Marknadsföring
Villa Varm AB kan komma att använda dina personuppgifter, exempel e-post, för direktmarknadsföring. Marknadsföringen avser egna varor och tjänster som du redan har köpt av oss eller som du är intresserad av att köpa.
Du som kund har alltid rätt att invända mot den direktmarknadsföring som du erhåller. Har du invändningar mot direktmarknadsföring kontakta oss på info@villavarm.se så säkerställer vi att ingen direktmarknadsföring skickas till dig. Du har även möjlighet att avregistrera dig från vissa typer, eller all, direktmarknadsföring genom att klicka på länken för avregistrering i det e-post meddelande med direktmarknadsföring som du får.